Youtube: youtube.com/SadlyItsBradley
Twitch.tv: twitch.tv/sadlyitsbradley
Discord: discord.gg/GK7hv87
Twitter: @Sadlyitsbradley